REGULAMIN TERENU I IMPREZY

European Rover Challenge 2018 roku

odbywającej się w dniach 14-16.09.2018

na terenie

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorami „Europejskich Zawodów Robotów Marsjańskich” (European Rover Challenge) zwanych dalej „Imprezą” są: Europejska Fundacja Kosmiczna, Powiat Starachowicki, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Mars Society Polska (zwanych dalej: „Organizatorami”).

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym jest przeprowadzana. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Imprezy bezpłatny udział w Imprezie.

4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

 • obowiązki uczestników Imprezy;
 • warunki uczestnictwa;
 • uprawnienia uczestników Imprezy;
 • odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 • „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatorów osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, pieczęć i podpis wystawcy.
 • „Teren Imprezy” – oznacza wyznaczony teren Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz wyznaczony obszar wokół niego, na którym przeprowadzana jest Impreza. Za czas Imprezy uważa się okres od momentu udostępnienia obiektu dla uczestników do momentu opróżnienia obiektu z uczestników.
 • „Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie

 § Warunki uczestnictwa w imprezie

1.Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.

2. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:

 • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały stwarzające zagrożenie pożarem, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe,
 • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację.

3. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

4. Organizatorzy Imprezy mogą odmówić wstępu na Imprezę lub nakazać jej opuszczenie osobom:

 • posiadającym przedmioty uznane za niebezpieczne,
 • naruszającym zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.

5. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:

 • używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
 • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
 • wstępu widzów do miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników imprezy w tym również wchodzenia na Tor Zawodów European Rover Challenge lub na inne instalacje zlokalizowane na terenie imprezy,
 • rzucania przedmiotami,
 • posiadania i spożywania alkoholu,
 • posiadania lub/i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • rozniecania i podsycania ognia,
 • posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu,
 • umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub dróg ewakuacyjnych,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury,
 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych.

6. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:

 • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
 • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów stwarzających zagrożenie pożarem,
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
 • wskaźników laserowych,
 • materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za zgodą Europejskie Fundacji Kosmicznej.

7. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody European Rover Challenge, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, płotów, murów, ogrodzeń, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora Imprezy.

8. Uczestnicy są świadomi szczególnego reżimu prawnego którym objęte jest korzystanie z zabytku, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz karnej za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku zgodnie z art. 108 ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków. ( Dz.U 2017r. poz 2187 ze zm).

9. Uczestnicy są świadomi ze teren Muzeum jest obszarem objętym obowiązkową ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia, wpisanym do ewidencji obszarów obiektu i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie wojewody świętokrzyskiego bt 1/ZKr.III/2002 Dział V poz 39 i akceptują wszelką związaną z tym odpowiedzialność oraz ograniczenia w korzystaniu z terenu Imprezy.

§ 3 Prawa i obowiązki uczestników imprezy

1. Uczestnik Imprezy ma prawo do:

 • przebywania na Terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatorów do czasu zakończenia Imprezy.
 • informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatorów,
 • korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • korzystania z pomocy medycznej na Terenie Imprezy.

2. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:

 • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • nie zakłócać porządku publicznego,
 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
 • nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Imprezy,
 • stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonywania ich poleceń.

 § Postanowienia końcowe

1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu usuwane są z terenu Imprezy, bądź przekazane Policji.

2. Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy z powodu naruszenia Regulaminu Imprezy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Europejskiej Fundacji Kosmicznej.

4. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Europejskiej Fundacji Kosmicznej jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.

5. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Europejskiej Fundacji Kosmicznej zobowiązane są do posiadania własnych koszy/kontenerów na odpadki, ustawionych bezpośrednio przy swoich punktach, a także do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.

6. Przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach utrwalony zostanie na rzecz Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na zapisywanie i rozpowszechnianie jego  wizerunku utrwalonego podczas Imprezy, np. w formie zdjęć lub filmów,  na wszelkich polach eksploatacji w szczególności w zakresie wielokrotnego wprowadzania do obrotu, używania oryginału i egzemplarzy, utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia) w jakiejkolwiek technice, publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz zamieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także do wielokrotnego, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym: w Internecie, na portalach społecznościowych. Zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zawinione działania uczestników w szczególności za złamanie zakazów określonych z niniejszym regulaminie jak również za okoliczności powstałe wskutek działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie techniczne, istotne usterki albo zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i karną za szkody powstałe na osobach i mieniu wskutek jego zawinionego działania.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu Imprezy.