REGULAMIN TERENU I IMPREZY

 European Rover Challenge 2016

odbywającego się w dniach 10-12.09.2016
na terenie
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego
w Jasionce, k/Rzeszowa

 

1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora Imprezy, tj. Europejską Fundację Kosmiczną  (zwana dalej: „Organizatorem”).
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział w imprezie.
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 •      – obowiązki uczestników Imprezy,
 •      – warunki uczestnictwa,
 •      – uprawnienia uczestników Imprezy,
 •      – odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.
 1. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 •      – „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym     pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu,
 •      – „Teren Imprezy” – oznacza wyznaczony teren Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce oraz obszar wokół niego, na którym przeprowadzana jest Impreza. Granice w/w obszaru wyznaczają punkty weryfikacji uprawnień stanowiących podstawę do wstępu na Teren Imprezy. Za czas Imprezy uważa się okres od momentu udostępnienia obiektu dla uczestników do momentu opróżnienia obiektu z uczestników,
 •       – „Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

2

Warunki uczestnictwa w imprezie

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.
 1. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
 •     – znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 •     – posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały stwarzające zagrożenie pożarem, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe,
 •      – zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 •      – używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację.
 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę lub nakazać jej opuszczenie osobom:
 •      – posiadającym przedmioty uznane za niebezpieczne,
 •      – naruszającym zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.
 1. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
 •      – używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
 •      – głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
 •      – wstępu widzów do miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników imprezy w tym również wchodzenia na Tor Zawodów European Rover Challenge lub inne instalacje zlokalizowane na terenie imprezy,
 •      – rzucania przedmiotami,
 •      – posiadania i spożywania alkoholu,
 •      – posiadania lub/i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 •      – rozniecania i podsycania ognia,
 •      – posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu,
 •      – umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub dróg ewakuacyjnych,
 •      – załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury,
 •      – nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych.
 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:
 •      – broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
 •      – materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów stwarzających zagrożenie pożarem,
 •      – pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 •      – trąbek, wuwuzeli, oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
 •      – wskaźników laserowych,
 •      – materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora.
 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody European Rover Challenge, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, płotów, murów, ogrodzeń, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora Imprezy.

 

3

Prawa i obowiązki uczestników imprezy

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo do:
 •      – przebywania na Terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy,
 •      – informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,
 •     – korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 •     – korzystania z pomocy medycznej na Terenie Imprezy.
 1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:
 •     – stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 •     – nie zakłócać porządku publicznego,
 •     – przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
 •     – nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Imprezy,
 •     – stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów do wykonywania ich poleceń.

 

4

Postanowienia końcowe

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu usuwane są z terenu Imprezy, bądź przekazane Policji.
 1. Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy z powodu naruszenia Regulaminu Imprezy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 1. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz sponsorów. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z Imprezy w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 •     – na stronie internetowej organizatora, tj. www.roverchallenge.eu,
 •     – przy wejściach na Terenie Imprezy.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu Imprezy.