REGULAMIN WOLONTARIATU

 European Rover Challenge 2018

odbywającego się w dniach 14-16.09.2018
na terenie
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

 

1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady Wolontariatu podczas European Rover Challenge.
 2. Wolontariuszem jest osoba, która zgłosi się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.roverchallenge.eu i zaakceptuje Regulamin.
 3. Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)
 4. Wolontariuszem może zostać osoba, która do dnia 12 września 2018 r. ukończy 18 lat.

2
Rekrutacja i przygotowanie wolontariuszy od realizacji zadań

 1. Rekrutacja wolontariuszy do udziału w European Rover Challenge odbywa się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.roverchallenge.eu.
 2. Kandydaci zostają zakwalifikowani do udziału w wolontariacie na podstawie jakości i kompletności informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym.
 3. Decyzję o zakwalifikowaniu do wolontariatu podejmuje Organizator.
 4. Każdy wolontariusz otrzyma informacje nt. organizacji European Rover Challenge, w których zostaną przekazane wszystkie, niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, informacje.
 5. Treść Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej www.roverchallenge.eu.

3
Zasady współpracy i zobowiązania Organizatora

 1. Za wykonywane przez Wolontariusza świadczenia w ramach Wolontariatu nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne. Organizator nie finansuje kosztów dojazdu Wolontariuszy.
 2. Organizator European Rover Challenge zapewnia Wolontariuszowi odpowiednie świadczenia w postaci noclegu, wyżywienia(zupa, kanapki, woda mineralna), koszulki, ubezpieczenia NNW, odpowiedniego przygotowania do realizacji zadań oraz certyfikat po zakończeniu działań.
 3. Organizator zobowiązanych jest do zapewnienia Wolontariuszom odpowiedniej organizacji i dobrego środowiska realizacji zadań.
 4. Do zadań Wolontariuszy należy wsparcie organizacji European Rover Challenge poprzez wykonywanie zadań w obszarach:
  STREFA ZAWODÓW:
  a) Budowanie i sprzątanie terenu
  b) Strefa boxów technicznych w garażu
  c) Zaplecze techniczne hali
  d) Zabezpieczenie terenów zawodów, informacja, rezerwa
  e) Wsparcie sędziów na balkonie
  f) Pomocnicy/zadania różne
  STREFA POKAZÓW:
  a) Rozkładanie/składanie stanowisk wystawienniczych
  b) Pomoc w rozmieszczeniu/ likwidacji tablic informacyjnych (całość imprezy)/ pomoc w rozprowadzeniu przedłużaczy
  d) Pomocnicy/ zadania różne
  KONFERENCJA GOSPODARCZO-NAUKOWA oraz WARSZTATY MENTORINGOWE
  a) Pomoc w recepcji
  b) Pomoc informacyjna
  c) Przeprowadzanie ankiety
  d) Pomoc przy rozdawaniu Cateringu
  e) Pomocnicy/ zadania różne
  ZESPÓŁ PROMOCYJNY
  a) pomoc w organizacji biura prasowego
  b) kontakt z dziennikarzami
  c) rejestracja akredytowanych dziennikarzy
  d) pomoc w organizacji wywiadów
  e) wsparcie promocyjne na imprezie – pomoc w prowadzeniu strony na portalu FacebookDODATKOWY ZESPÓŁ TECHNICZNY
  a) Pomoc w rozmieszczeniu/ składaniu stanowisk służb ratunkowych
  b) Pomoc w rozmieszczeniu/ składaniu sprzętu na terenie Wydarzenia
  c) Pomoc przy Parkingu
  d) Pomocnicy/ zadania różne
 5. Decyzję nt. wyboru obszaru pracy dla Wolontariusza podejmuje Organizator.
 6. Działaniami wolontariuszy w trakcie European Rover Challenge zarządza koordynator ds. wolontariatu.
 7. Koordynator jest uprawniony do wyznaczania nowych zadań Wolontariuszowi.

4
Zobowiązania wolontariusza

 1. Wolontariusz zobowiązany jest do godnego reprezentowania European Rover Challenge oraz promocji wolontariatu, poprzez swoją postawę i zaangażowanie w realizację zadań.
 2. Wolontariusz zobowiązany jest do współpracy z European Rover Challenge, uczestnikami wydarzenia i innymi wolontariuszami z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej, zaangażowania i życzliwości.
 3. Wolontariusz zobowiązany jest do wykonywania poleceń koordynatora ds. wolontariatu w zakresie realizacji powierzonych zadań lub podejmowania innych zadań wynikających z bieżącej potrzeby Organizatora.
 4. Wolontariusz zobowiązany jest do dbania o mienie powierzone mu przez Organizatora na czas realizacji zadań.
 5. Wolontariusz podejmujący współpracę z Organizatorem posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań.
 6. Wolontariusz zobowiązany jest do niespożywania i niepozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas realizacji zadań.
 7. O rezygnacji z wolontariatu Wolontariusz jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Organizatora.
 8. Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Wolontariatu oraz Regulaminie European Rover Challenge.

5
Postanowienia końcowe

 1. Organizator wolontariatu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. O zmianach wprowadzanych w Regulaminie wolontariatu Organizator będzie informował Wolontariuszy za pośrednictwem strony internetowej www.roverchallenge.eu.