REGULAMIN EUROPEAN ROVER CHALLENGE 2019

//REGULAMIN EUROPEAN ROVER CHALLENGE 2019

REGULAMIN EUROPEAN ROVER CHALLENGE 2019

EUROPEAN ROVER CHALLENGE 2019

REGULAMIN TERENU I IMPREZY

European Rover Challenge 2019 roku

odbywającej się w dniach 13-15.09.2019

na terenie Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej

 

§

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorami „Europejskich Zawodów Robotów Marsjańskich” (European Rover Challenge) zwanych dalej „Imprezą” są: Europejska Fundacja Kosmiczna, Mars Society Polska, Politechnika Świętokrzyska oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A., Województwo Świętokrzyskie (zwani dalej: „Organizatorami”).

 

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym jest przeprowadzana. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Imprezy bezpłatny udział w Imprezie.

 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 • obowiązki uczestników Imprezy;
 • warunki uczestnictwa;
 • uprawnienia uczestników Imprezy;
 • odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

 

 1. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatorów osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, pieczęć i podpis wystawcy.
 • „Teren Imprezy” – oznacza wyznaczony teren Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz wyznaczony obszar wokół niego, na którym przeprowadzana jest Impreza. Za czas Imprezy uważa się okres od momentu udostępnienia obiektu dla uczestników do momentu opróżnienia obiektu z uczestników.
 • „Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie

 

 

§2

Warunki uczestnictwa w imprezie

 

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.

 

 1. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
 • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały stwarzające zagrożenie pożarem, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe,
 • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację.

 

 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 

 1. Organizatorzy Imprezy mogą odmówić wstępu na Imprezę lub nakazać jej opuszczenie osobom:
 • posiadającym przedmioty uznane za niebezpieczne,
 • naruszającym zakazy zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
 • używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
 • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
 • wstępu widzów do miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników Imprezy w tym również wchodzenia na Tor Zawodów European Rover Challenge lub na inne instalacje zlokalizowane na terenie imprezy,
 • rzucania przedmiotami,
 • posiadania i spożywania alkoholu,
 • posiadania lub/i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • rozniecania i podsycania ognia,
 • posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu,
 • umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub dróg ewakuacyjnych,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia infrastruktury,
 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych.

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:
 • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
 • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów stwarzających zagrożenie pożarem,
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
 • wskaźników laserowych,
 • materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za zgodą Europejskie Fundacji Kosmicznej.

 

 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody European Rover Challenge, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, płotów, murów, ogrodzeń, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora Imprezy.

 

 

§3

Prawa i obowiązki uczestników Imprezy

 

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo do:
 • przebywania na Terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatorów do czasu zakończenia Imprezy.
 • informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatorów,
 • korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • korzystania z pomocy medycznej na Terenie Imprezy.

 

 1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:
 • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • nie zakłócać porządku publicznego,
 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
 • nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Imprezy,
 • stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonywania ich poleceń.

 

 

§4

Postanowienia końcowe

 

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu usuwane są z terenu Imprezy, bądź przekazane Policji.

 

 1. Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy z powodu naruszenia Regulaminu Imprezy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Europejskiej Fundacji Kosmicznej.

 

 1. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Europejskiej Fundacji Kosmicznej jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.

 

 1. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Europejskiej Fundacji Kosmicznej zobowiązane są do posiadania własnych koszy/kontenerów na odpadki, ustawionych bezpośrednio przy swoich punktach, a także do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.

 

 1. Przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach utrwalony zostanie na rzecz Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na zapisywanie i rozpowszechnianie jego  wizerunku utrwalonego podczas Imprezy, np. w formie zdjęć lub filmów,  na wszelkich polach eksploatacji w szczególności w zakresie wielokrotnego wprowadzania do obrotu, używania oryginału i egzemplarzy, utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia) w jakiejkolwiek technice, publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz zamieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także do wielokrotnego, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym: w Internecie, na portalach społecznościowych. Zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania uczestników w szczególności za złamanie zakazów określonych z niniejszym regulaminie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i karną za szkody powstałe na osobach i mieniu wskutek jego działania.
 2. Organizatorzy nie ponoszę odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się̨ zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów. Siłę Wyższą stanowią̨ w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie techniczne, istotne usterki albo zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 września 2019 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu Imprezy.

 

Kielce, 13-15 września 2019

2019-09-09T08:57:21+00:00 Wrzesień 9th, 2019|